Super User

Super User

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

TEAMBUILDING

Vježbe saradnje 2  sata

Dobra saradnja je ključna u dostizanju zajedničkog cilja. U tom procesu neophodno je preispitati i vlastitu ulogu u timskom radu, odnosno sopstveni model ponašanja.  Nekad je neophodno preuzeti vodstvo, a nekada moramo dopustiti da budemo vođeni. Sve je ovo saradnja koju možemo vježbati kroz zabavne i opuštajuće vježbe i aktivnosti. Igre, u kojima nije važan pobjednik, niti gubitnik, već dostizanje zajedničkog cilja. Pored toga što će nas zabaviti, pomoći će nam da se usredsredimo, preuzmemo odgovornost i naučimo zajedenički donositi odluke pod pritiskom i u kratkom roku.  Vježbe se sastoje iz niza timskih igara i aktivnosti, koje će probuditi dijete u vama i sigurno vas dobro zabaviti, dok niste ni svjesni da učite o sebi i drugima. 

 

Relaks radionica 2 sata

 

Opuštajuće radionice uz puno kretanja, igre, mašte, glume. Zabavite se, nasmijte i na kraju opustite uz zvukove morskih valova. Podijelite li ovo iskustvo, zbližit ćete se.

Više...

Kursevi njemačkog jezika za ugostitelje A1-A2

A1- početnički stepen

Ovaj stepen je predviđen za osobe bez predznanja njemačkog jezika. U toku ovog stepena nastava je zasnovana na savladavanju osnova njemačkog jezika i to u gramatici, vokabularu, razumijevanju slušanog i pročitanog i pismenog i usmenog izražavanja. Poseban naglasak je na upoznavanju polaznika sa ugostiteljskom tematikom za osoblje u restoranima, kafeima, somilijerstvu te njihovo korištenje u svakodnevnom govoru.  

Trajanje kursa je 4 mjeseca a ukupan fond časova je 40. 

Nastava se odvija tri puta sedmično po 60 minuta.  

Minimalan broj polaznika je 5.

 

A2-Temeljni stepen

Uslov za pohađanje ovog kursa je temeljno predznanje A1 stepena. Ova vrsta kursa je idealna za osobe koje žele izvršavati poslove ugostiteljskog osoblja kao što su konobari, pomoćni kuhari, somilijeri u vinskim podrumima i sl.Nastava se odvija tako da se nastavlja sa  utvrđivanjem već poznatog vokabulara ugostiteljske tematike i osposobljavanjem za dijaloge. Težište je na konverzaciji – razgovoru i to u korištenju ustaljenih fraza, uzimanju narudžbi, davanju preporuka jela i pića, razgovoru sa kolegama i sl.

Trajanje kursa: 5 mjeseci

Fond časova: 50.

Nastava se odvija tri puta sedmično po 60 minuta.

 

Minimalni broj polaznika je 5.

Više...

Kursevi njemačkog jezika za medicinare i medicinsko osoblje A1-B1

A1- Početnički stepen 

Ova vrsta kursa je namijenjena za osobe bez ikakvog  predznanja njemačkog jezika. Nastava je koncipirana na savladavanju osnova njemačkog jezika i to gramatike, vokabulara, razumijevanja slušanog i pročitanog i  pismenog i usmenog izražavanja. Polaznici se  upoznaju sa medicinskom tematikom za medicinsko osoblje te sa njihovim korištenjem u svakodnevnom govoru.

Trajanje kursa je 4 mjeseca.

Ukupan fond časova je 40. Nastava se odvija tri puta sedmično po 60 minuta.

Minimalan broj polaznika po grupi je 5.

 

A2- Temeljni stepen

Uslov z.a pohađanje ovog kursa je predznanje A1 stepena. Idealan je za osobe koje žele izvršavati poslove medicinskog osoblja kao što su tehničari, pomoćno osoblje – Pflegekräfte,  za rad u staračkim domovima i sl. Koncept ovog stepena je utvrđivanje već poznatog vokabulara medicinske tematike, osposobljavanje za dijaloge gdje je težište na konverzaciji – razgovoru na relaciji pacijent-medicinar, dogovaranje termina, telefonski razgovori sa pacijentima i kolegama itd.

Trajanje kursa je  5 mjeseci. 

Ukupan fond časova je 50. Nastava se odvija tri puta sedmično po 60 minuta 

Minimalan broj polaznika je 5.

 

B1- Napredni stepen

Uslov za pohađanje ovog kursa je predznanje iz A2 stepena. U toku ovog kursa radi se na uvođenju kompleksnih jezičkih struktura, kompleksnog stručnog vokabulara, radi se na sposobnosti stručnog izražavanja: postavljanju dijagnoze, dogovaranju specijalističkih pregleda, očitavanju nalaza, uspostavljanju terapije i sl. Isto tako polaznici ovog kursa se osposobljavaju za samostalno izražavanje u govoru i pisanju. Ovaj kurs je pogodan za medicinare, medicinske sestre i tehničare, zubotehničare.

U toku ovog stepena svi polaznici koriste stručne udžbenike i literature. 

Trajanje kursa je 5 mjeseci. 

Ukupan fond časove je 50. Nastava se odvija tri puta sedmično po 60 minuta.

Minimalni broj polaznikaje 5.

Više...

Muzikoterapija

MUZIKOTERAPIJA

 

Muzikoterapija predstavlja i koristi  psihoterapijsku tehniku, skup metoda u kojima muzika, sviranje  ili zvuk služe kao osnovno sredstvo uspostavljanja komunikacije sa klijentom. Mozemo je koristiti u preventivne, dijagnostičke i terapijske svrhe, kao i za stimulaciju psihofizičkog i duhovnog razvoja.

Postoje dvije oblasti muzikoterapije: aktivna i receptivna muzikoterapija.

Aktivna muzikoterapija: terapeut i pacijent pomoću glasa ili različitih instrumenata postižu komunikaciju; primjeenjuje se sa pojedincem ili grupom sa kojima je verbalni vid komunikacije otežan ili onemogućen.

Receptivna muzikoterapija je ona u kojoj pacijent (grupa) sluša odabranu muziku i pomoću testiranog muzičkog izbora postiže željeni psihološki, terapijski efekat.

Takodjer imamo tehnike sviranja tj, tehnike muzikoterapije: 

  •    • Analitičko slušanje muzike (metod vođenih fantazija),  
  •    • art muzikoterapija,  
  •    • integrativna muzikoterapija, 
  •    • metod muzičkog izbora, 
  •    • metod pisanja pjesama.

 

Terapijski pristup

 Sa klijentom se obavlja inicijalni muzikoterapijski intervju, kako bi se utvrdio njegov problem, razmatraju se terapijski ciljevi, bira potencijalno najefikasnija tehnika i tokom seansi se prate rezultati jasno utvrđenim instrumentima.

Izbor muzike se zasniva na teoriji zvučnog identiteta, koja smatra da svaki čovjek ima svoj zvučni identitet, koji stiče tokom prenatalnog razvoja, a koji po rođenju biva oblikovan uticajima okruženja, grupe, kulture.

Muzikoterapeut primenjuje muzikoterapijski metod u okviru slušanja muzike, razumije psihodinamske poremećaje, poznaje medicinske aspekte bolesti, razmatra psihosocijalne faktore, kao i transferzalni i longitudinalni presjek koji prati nastanak poremećaja.

 

Mogućnost primjene

U liječenju svih kategorija psihijatrijskih poremećaja, kod djece, odraslih, individualno, u grupi, u bolničkim i vanbolničkim uslovima, u defektologiji, u tretmanu mentalnih retardacija i razvojnih poremećaja,  zatim   metod izbora u liječenju djece sa autizmom,   kod osoba sa poremećajem govora, poremećajem sluha, vida i drugim vrstama hendikepa.

Ono što bih još rekli jeste da  ne postoji univerzalna terapijska muzika, već se odabir vrši zavisno od terapijskog cilja ili faze terapije. Muzika služi kao sredstvo komunikacije, a suština terapije leži u odnosu muzikoterapeut-pacijent, koji nosi potencijal za postizanje terapijske promjene i liječenje.

 

Veseli bubnjevi i Lingapo

"Veseli bubnjevi" predstavljaju jedinstvenu priliku da se polaznici nauče izražavati u muzičkom smislu. Kroz usvajanje vještina muzičkog izražavanja na udaračkim instrumentima, mališani pospješuju svoje kognitivne sposobnosti te motorički razvoj. Naročito je to da je radionica inkluzivnog karaktera, te ju mogu pohađati i mališani s posebnim potrebama. Pored osnovnih ciljeva koji se ostvaruju planom i programom radionice, postižu se i širi ciljevi kao što su unaprijeđenje  komunikacijskih i perceptivnih sposobnosti, sudjelovanja u grupi, svjesnosti, komuniciranja kroz geste i mimiku  i mnogih drugih koji mališanima pomazu u njihovom sveukupnom razvoju i kognitivnom sazrijevanju i integraciji u društvu. 

U okviru ove radionice aktivnosti se sprovode na osnovu praćenja plana i programa osmišljenog od strane voditelja radionice/kreatora te usaglašenog sa obrazovno-vaspitnim ciljevima radionice i potrebama polaznika. Škola udaračkih instrumenata traje 3 mjeseca (14 sedmica). Rad se odvija jednom sedmično u trajanju od 1 sata, kontinuirano. Aktivnosti su vremenski i sadržinski podijeljene na sljedeći način:

 

  •    • Prva sedmica - upotreba muzičkih instrumenata i njihovo pravilno korišćenje, pjevanje, pisanje i proučavanje melodija, harmonija i riječi pjesama;
  •    • Druga sedmica - kretanje uz muziku, muzičku kompoziciju i zamišljanje slika uz muziku i upoznavanje nesvakidašnjih udaračkih instrumenata koji imaju jedinstven zvuk i djeluju na djecu opuštajuće i inspirativno,
  •    • Treća sedmica - igre s instrumentima i upoznavanje različitih kultura kroz pjevanje i sviranje pjesama iz različitih dijelova svijeta, prevedenih na bosanski jezik uz prilagodbu;
  •    • Četvrta sedmica - sviranje instrumenata i slušanje muzike kroz oblik interaktivne muzičke komunikacije između vaspitača, implementatora projekta i djece.

 

Završna aktivnost projekta je upriličavanje koncerta za roditelje i vršnjake koji će imati priliku upoznati se sa usvojenim vještinama i kreativnim razvojem polaznika škole udaraljki.

Više...

Škola crtanja i slikanja

ŠKOLA CRTANJA I SLIKANJA

Škola crtanja i slikanja traje 3 mjeseca (14 sedmica). Rad se odvija jednom sedmično u trajanju od 2 sata, kontinuirano. Svaki polaznik ima osigurano mjesto za rad  (klupu ili štafelaj za slikanje) i OSNOVNI materijal za rad.

Prvi dio programa Škola crtanja i slikanja obrađuje osnove crtanja, tj. crtež kao elementarni dio likovnosti i osnovne teoretske pojmove vezane za sam crtež. Crta se po prirodi (po promatranju) . Polaznici se upoznaju sa osnovnim metodama crtanja s akcentom na smještanje likovnog prikaza u format (formatiranje), usporedno određivanje veličina (proporcioniranje) i prepoznavanje osnova kompozicijskih formi (komponiranje i kadriranje).

Drugi dio programa obrađuje osnove slikanja. Pored samog praktičnog dijela i upoznavanja sa likovnim tehnikama (suhi pastel, akvarel, akrilik, ulje) radi se i na osnovnim teoretskim pojmovima. Slika se po prirodi (po promatranju) i po predlošku (reprodukciji) raznih poznatih umjetnika ili po želji polaznika.

Svrha škole je omogućiti razvoj oblikovnog mišljenja, kreativnih i izražajnih sposobnosti polaznika kao i osvještavanje cjelokupnog procesa likovne prakse. Učenje je shvaćeno kao polje dvosmjerne ljudske komunikacije, a podrazumijeva rad u klimi suradnje i poticanja. Znanje, iskustvo i osviještena likovna praksa uvode polaznike tek u polje mogućnosti rješavanja problema, a ostatak se premošćuje likovnom intuicijom i doživljajem. 

 

Škola  je grupna, do 10 polaznika u jednoj grupi, s naglaskom na vlastitom angažmanu i pristupu radu uz individualni pristup profesora crtanja i slikanja. Kratka uvodna predavanja, te korištenje literature koja omogućava kontakt s kvalitetnim reprodukcijama odabranih crtačkih i slikarskih primjera tvore atraktivnu radnu i nastavnu dinamiku. Škola se završava prigodnom izložbom polaznika i dodjelom certifikata o završenom programu.

Više...

Kreativna Radionica

Cilj kreativne radionice

Naša kreativna radionica namijenjena je djeci uzrasta od 5 do 12 godina koja žele da steknu nove ili unaprijede postojeće vještine iz oblasti likovnih i primijenjenih umjetnosti (dekorativne tehnike, ručni rad, dekupaž, slikanje na staklu i keramici, izrada nakita i sl. ) Ovaj program kreativne radionice proizilazi iz činjenice da živimo u doba digitalnih medija koji kreiraju, kako naše tako i slobodno vrijeme naše djece, te tako sputavaju njihovu kreativnost. Zato Vam nudimo da Vaša djeca osmisle svoje slobodno vrijeme u opuštenoj atmosferi, relaksiraju se, saznaju nešto novo, steknu samopouzdanje, te izraze sopstvenu kreativnost.

 

Kreativna radionica se ostvaruje kroz raznovrsne oblike rada temeljene na aktivnostima, interesima i sklonostima djece.

Više...

Ubrzani kursevi za nivoe A1 i A2

 
Željeli biste da naučite engleski i njemački jezik, a nemate dovoljno vremena da slušate klasičan kurs? 
 
Edukativni centar LinGap organizuje ubrzani kurs engleskog i njemačkog jezika za nivoe A1 i A2.
Javite nam se i za dva mjeseca naučite osnovni nivo engleskog i njemačkog jezika, uključujući nivoe A1 i A2.
 

Fond časova za A1 je 24 časa po 60 minuta

Fond časova za A2 je 30 časova po 60 minuta.

Minimalan broj polaznika je  4.

 

Individualno-intenzivni kursevi za sve nivoe

Ova vrsta kursa je namijenjena osobama kojima ne odgovaraju opšti kursevi i koji vise vole individualni rad ili čak polu-individualni (namijenjen je za maksimalno 3 osobe u grupi)  i koji imaju svoju dinamiku rada. Ova vrsta kursa je namijenjena za sve nivoe s tim da ako su u pitanju nivoi veći od A2 polaznik se prvo testira da se utvrdi nivo znanja. Nastava se odvija dva puta sedmično po 120 minuta. Termini nastave su po dogovoru. Nakon završetka dva ciklusa polaznik dobija diplomu za stepen koji je pohađao. 

Fond časova I ciklusa je 20.

Fond časova II ciklusa je 20. 

Ukupan fond časova jednog stepena je 40.

Više...

VIKEND MARATON

program za ENGLESKI I NJEMAČKI
 
Kurs je namjenjen svima koji bi željeli da savladaju engleski ili njemački jezik, a iz objektivnih razloga ne mogu da pohađaju redovne kurseve koji se odvijaju radnim danima.
Vikend kursevi se održavaju 2 puta po 2 sata u toku vikenda. Ova ponuda obuhvata sve nivoe od A1 do C2 (u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike).
 
TERMINI:
Subota  14:30 - 16:30  ( 2h)
Nedjelja 10:00 - 12:00  (2h)
Trajanje kursa: 2 mjeseca
Minimalan broj polaznika: 3
Više...

PRIPREME ZA MEĐUNARODNE ISPITE

Naš centar organizuje pripreme kandidata za polaganje međunarodnih ispita IELTS i GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH.
 
 
IELTS - The International English Language Testing System
Ovaj ispit je osmišljen tako da kandidati steknu sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku, do nivoa koji im je neophodan da studiraju ili rade na područjima gde se koristi engleski jezik.Vrlo često se stavlja kao preduslov za dobijanje boravišne ili radne vize.
IELTS može biti u dva vida – Akademski i Opšti. Prvi je pogodniji za kandidate koji se spremaju da nastave školovanje na engleskom jeziku ili koji planiraju da dobiju zvaničnu potvrdu o svojoj profesiji dok je Opšti ispit pogodniji za kandidate koji planiraju da prođu neakademsku obuku ili steknu radno iskustvo, kao i u svrhe iseljenja odnosno dobijanja viza.
IELTS je priznat od strane univerziteta i poslodavaca u mnogim zemljama, uključujući i Australiju, Kanadu, Irsku, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ameriku. Takođe je priznat od strane zvaničnih organa, imigracionih vlasti i drugih vladinih organizacija.
Validnost testa je dvije godine.
 
Kako je organizovan IELTS kurs? 
Na početku IELTS kursa vrši se testiranje polaznika radi utvrđivanja nivoa znanja i radi određivanja fonda časova i metoda nastave. Zbog specifičnosti IELTS ispita kao i svakog polaznika ponaosob, kurs je organizovan po principu privatnih časova.
 Na kraju kursa svaki kandidat prolazi kompletnu simulaciju ispita nakon čega dobija i posebne savjete o tome kako da što jednostavnije i efikasnije položi sam ispit.
 
Koliko traje IELTS kurs? 
Kurs obično traje šest nedjelja (u zavisnosti od nivoa znanja polaznika), a časovi su organizovani dva puta nedjeljno po dva školska časa. Priprema za IELTS ispit počinje šest nedjelja prije polaganja ispita u Britanskom savjetu i završava se neposredno pred samo polaganje ispita. Termine za polaganje ispita u Britanskom savjetu možete pogledati na stranici www.britishcouncil.ba
 
 
Goethe Zertifikat Deutsch je međunarodno priznat dokument kojim se potvrđuje nivo znanja i vladanja njemačkim jezikom. Posjedovanje ovog certifikata olakšava profesionalno ili akademsko usavršavanje na govornim područjima njemačkog jezika i preduslov je za upis na većinu njemačkih univerziteta bilo na osnovne, master, specijalističke ili doktorske studije. GOETHE ispiti imaju visok globalni ugled, a sami certifikati se od strane poslodavaca i obrazovnih institucija u mnogim zemljama posmatraju kao dokaz kvalifikacije. 
 
Kako je organizovan kurs pripreme? 
Na početku kursa vrši se testiranje polaznika radi utvrđivanja nivoa znanja i radi određivanja fonda časova i metoda nastave. Zbog specifičnosti ispita kao i svakog polaznika ponaosob, kurs je organizovan po principu privatnih časova.
Na kraju kursa svaki kandidat prolazi kompletnu simulaciju ispita nakon čega dobija i posebne savjete o tome kako da što jednostavnije i efikasnije položi sam ispit.
 
Koliko traje kurs pripreme? 
Kurs obično traje šest nedjelja (u zavisnosti od nivoa znanja polaznika), a časovi su organizovani dva puta nedjeljno po dva školska časa. Priprema za polaganje Goethe ispita počinje šest nedjelja prije polaganja ispita u Goethe Institutu i završava se neposredno pred samo polaganje ispita. Termine za polaganje ispita možete pronaći na stranici Goethe Instituta u Sarajevu www.goethe.de/BiH

 

Više...

KONTAKT

Edukativni Centar LinGap d.o.o.

WOG Centar
Vogošća
Jošanička 55

Tel: +387(61)269917, +387(61)519555
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pronađite nas na Facebook-u